AVÍS LEGAL

TITULARITAT

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es fa constar que esta pàgina corresponen a l'ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA D'EL PERELLÓ sítia en l'avinguda Isaac Peral nº58 d'El Perelló, 46420, València (Espanya).

La informació que s'oferix en este lloc està subjecta a un Avís de Copyright, a una Clàusula de Limitació de Responsabilitat, a les normes aplicables en matèria de Protecció de Dades Personals i a les Condicions d'Ús de la Web

DECLARACIONS I CONDICIONS GENERALS DE L'ÚS DE LA PÀGINA WEB

L'accés i la utilització d'esta Web es troba condicionat a la lectura prèvia i acceptació per part del/la usuario/a dels termes, condicions, comunicacions, advertències i la resta d'avisos legals arreplegats en el present document. Tota persona que accedisca o utilitze esta Web tindrà la consideració d'usuari, que implica l'acceptació de forma expressa, plena i sense reserves, d'estes Condicions Generals d'Ús, o bé d'aquelles que es troben vigents en cada moment que el/la usuario/a accedisca al mateix. Si el/la usuario/a no estiguera d'acord amb el contingut de les mateixes, hauria d'abandonar esta pàgina web, no podent accedir ni disposar dels servicis que en ella s'oferixen.

L'Usuari que contracte servicis a través de la present web declara que és major d'edat (es dir, té, almenys, 18 años).

L'Usuari es fa responsable de tractar de forma confidencial i adequada les contrasenyes que li pogueren ser assignades per 'la asociación' per a accedir a determinats espais de la Web, evitant l'accés a persones no autoritzades.

L'Usuari accepta fer-se responsable de les conseqüències econòmiques derivades de qualsevol utilització d'este lloc Web, siga amb l'ús o no de contrasenyes, per l'Usuari o per tercers.

L'Usuari declara que tota la informació subministrada per ell, quan li siga requerida durant l'ús de la Web és verdadera, completa i precisa i actualitzada.

Esta Web és únicament i exclusivament per a ús personal dels Usuaris. Es prohibix la seua modificació, reproducció, duplicació, còpia, distribució, venda, revenda i la resta de formes d'explotació amb fins comercials o no. Vosté es compromet a no utilitzar este lloc Web per a fins il·legals o prohibits.

En particular, l'Usuari del lloc Web accepta que únicament utilitzarà el lloc Web per a si i que els servicis adquirits a través del lloc Web seran per a ús o consum propi o de les persones en nom de les quals estiga legalment autoritzat per a actuar. L'Usuari no revendrà servicis adquirits a través del lloc Web a altres persones.

AVÍS COPYRIGHT

Tots els continguts del lloc Web de l'associació (incluyendo, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i software) són propietat de l'associació o dels seus proveïdors de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entendiéndose com a tal la recopilació, ordenació i montaje) de tot el contingut del lloc Web de l'associació és propietat exclusiva de l'associació i es troba protegida per llei

Tot el programari utilitzat en el lloc Web de l'associació, o dels seus proveïdors de programari es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda terminantment prohibit qualsevol altre ús del contingut d'este lloc Web, inclòs la reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Esta Web ha sigut elaborada de bona fe per l'ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA D'EL PERELLÓ, amb informació procedent des de fonts externes i internes. No obstant això, no es garantix l'exhaustividad, veracitat, exactitud o actualitat de tota la informació que conté, ni en particular, la utilitat de la nostra Web per a la realització d'alguna activitat en particular per l'Usuari. L'ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA D'EL PERELLÓ declina tota responsabilitat pels danys i perjuís de tota naturalesa que puguen deure's a l'ús que els Usuaris fan d'esta Web, dels seus servicis o continguts.

L'ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA D'EL PERELLÓ, no pot garantir la disponibilitat permanent del servici que oferix esta Web, ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjuís produïts o que puguen produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, qualsevol que siga la seua naturalesa (errores y/u omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la web per a la seua correcta visualització, transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els contenidos), que es deriven de l'ús de la informació continguda en esta Web. Tampoc, sempre que ho permeta la legislació aplicable, serà responsable dels danys i perjuís de qualsevol índole que puguen derivar-se de l'ús d'esta Web, inclòs els danys directes i indirectes.

Dins de la Web pot haver-hi enllaços o vincles cap a altres llocs Web i portals no gestionats per l'ASSOCIACIÓ D'HOSTALERIA D'EL PERELLÓ. Esta associació advertix que no exercix cap control sobre els dits llocs ni és responsable del contingut dels mateixos. Els enllaços que esta Web poguera contindre s'inclouran, únicament i exclusivament a manera de referències informatives, servicis oferits des dels mateixos. En tot cas, l'associació s'exonera de tota responsabilitat en relació amb els servicis prestats per eixos tercers enfront de possibles reclamacions i demandes de qualsevol naturalesa que pogueren ser interposades en referència als mateixos.

L'associació no assumix cap responsabilitat per la falta de veracitat, actualització i precisió de dades o informacions sobre les ofertes y/o servicis, preus, característiques i altres dades i informacions rellevants dels servicis oferits en la Web pels proveïdors y/u organitzadors.

Així mateix, l'associació s'exonera de qualsevol responsabilitat derivada de l'incompliment o compliment defectuós per proveïdors y/u organitzadors, de les obligacions derivades de la normativa en vigor de i dels termes i condicions de venda de cada un dels servicis que es contracten a través de la Web.

Si per causes de força major es derivaren deficiències en les reserves, confirmacions y/o execució de qualsevol servici contractat des de la Web, per circumstàncies no previsibles o no solucionables per l'associació, o si fóra impossible el compliment d'alguna de les prestacions pactades, l'usuari renúncia a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l'associació, per eixes deficiències o incompliments, a menys que quede demostrada la falta de diligència professional de l'associació.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals, així com qualsevol relació entre l'Usuari i l'associació es regiran per la legislació espanyola, així com pels Tractats Internacionals que haja subscrit Espanya.

L'incompliment de totes o alguna de les presents condicions, donarà lloc a la resolució de la relació contractual. Ambdós parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la província en què es troba l'associació.

L'associació es reserva el dret d'efectuar els canvis i modificacions que considere oportunes en la Web, podent afegir, suprimir o variar tant els continguts i servicis que es presten a través de la mateixa com les Condicions Generals.